Etiket arşivi: MİLLİ EĞİTİM

BÜROKRASİ DOSYASI : Milli Eğitim kadroları da peşkeş çekiliyor !

MEB yönetimine eği­tim­ci ol­ma­yan­lar ge­ti­ril­di. Din Öğ­re­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü Prof. İr­fan Ay­can imam-ha­tip açıl­ma­sın­a stan­dart ge­tir­mek is­te­di. İs­te­ği ka­bul edil­me­yin­ce gö­rev­den ay­rıl­dı

AKP Hükümeti ile Fetullah Gülen Cemaati arasında Türkiye’nin nimetlerini, Devlet kadroları sömürme yarışında yeni bir cephe daha açıldı: Milli Eğitim Bakanlığı.

Büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının tüm hızıyla devam ettiği, operasyonları yöneten savcı ve polislerin AKP Hükümeti tarafından sürgün edilmesi, görevden alınması, dosyaların savcıların elinden alınması, HSYK’nın yapısının değiştirilerek hukuk sisteminin ayaklar altına alınması için Başbakan Erdoğan’ın doğrudan talimatı vs. liste uzayıp gidiyor.

Son cephe olan Milli Eğitim Bakanlığı’nda Ba­kan Na­bi Av­cı ile Müs­te­şar Yu­suf Te­ki­n’­in ay­rı ça­lış­ması, da­nış­man al­mak­ta ya­rış­ma­la­rı “e­ği­tim­de pa­ra­lel ya­pı­” id­di­ala­rı­na ne­den ol­du.

Da­ha önce İs­tan­bul Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi de yapan Öğ­ret­men Ye­tiş­tir­me ve Ge­liş­tir­me Ge­nel Mü­dü­rü Ömer Ba­lı­be­y ve ba­zı baş­kan­la­rın alın­ma­sıy­la öğ­ret­men kö­ken­li ge­nel mü­dür ola­rak Özel Eği­tim Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Kü­çük ile Te­mel Eği­tim Ge­nel Mü­dü­rü Fun­da Ko­ca­bı­yık kal­dı.

Din Öğ­re­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü Prof. Dr. İr­fan Ay­can, imam-ha­tip or­ta­oku­lu ve li­se­le­ri­nin açıl­ma­sı­na stan­dart ge­tir­mek ve bu okul­la­rın sa­yı­la­rı­nı sı­nır­lı tut­mak için plan ha­zır­la­dı. Ay­ca­n bu öne­ri­le­ri­nin ka­bul edil­me­me­si üze­ri­ne ken­di is­te­ğiy­le görevinden ayrıldı. Er­kek Tek­nik Öğ­re­tim Ge­nel Mü­dür­ü iken Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­’ na ge­ti­ri­len Hü­se­yin Acır, gö­re­vin­den alın­dı, ye­ri­ne İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala’­nın kar­de­şi Atıf Ala ge­ti­ril­di. Ala’­nın ge­ti­ri­liş bi­çi­mi­nin de yö­net­me­lik­le­re uy­gun ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di.

Yay­gın Eği­tim­’e, da­ha ön­ce İŞ­KUR Ge­nel Mü­dürlüğü yapan Mus­ta­fa Ke­mal Bi­çer­li, Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri­’ne Türk Te­le­kom böl­ge mü­dür­le­rin­den Mus­ta­fa Koç, Des­tek Hiz­met­le­ri­’ne Ali Rı­za Al­tın­soy ge­ti­ril­di. Müs­te­şar Yar­dım­cı­lı­ğı­’na Kal­kın­ma Ajan­sı­’n­dan Asım Bal­cı atanırken, di­ğer yar­dım­cı Yu­suf Bü­yü­k’­ün ise da­ha ön­ce be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğı ve eği­tim­den çok si­ya­si ça­lış­ma­lar yü­rüt­tü­ğü bil­di­ril­di. Ba­kan­lık­ta­ki ge­liş­me­le­ri Sözcü’ye de­ğer­len­di­ren bir eği­tim­ci şun­la­rı söy­le­di: “Ba­kan ve müs­te­şar eği­tim­ci­ler­le bir ara­ya gel­mi­yor ve ka­rar­la­rı da­nış­man­lar­la bir­lik­te alı­nı­yor. Taş­ra ile ba­kan­lı­ğın iliş­ki­si ke­sil­miş du­rum­da. Ba­kan ve müs­te­şar ay­rı ha­va­lar­da. İki­baş­lı yö­ne­tim ser­gi­le­ni­yor.”

11 yıllık AKP Hükümeti’nin Cumhuriyet Tarihi’nden çıkma çabası ve hukuk sisteminin ayaklar altına alınması öylece ortada dururken, ‘’yetmez ama evet’’ diyenler, ‘’soyuyorsa beni soyuyor’’ diyen kafada insanlar oldukça durum daha da kötüye gidecek gibi. (LAE)

Kaynak : http://www.sansursuzhaber.com/milli-egitim-kadrolari-da-peskes-cekiliyor_334027

EĞİTİM DOSYASI : MİLLİ EĞİTİM’DE YENİDEN FİŞLİ DÖNEM

Yeni Şafak’ın elma ile armutları ‘Cem’ eden ve sürekli ‘Küçük’ kıyamet senaryoları yazan kalemi 4 Ağustos 2013’te aynen şunları not düşmüştü köşesinde: “İstanbul, Ankara, İzmir’de Emniyet İstihbarat Dairesi’nin tümü tasfiye edildi.

Milli Eğitim’de aynı operasyonlar sürdü, sürüyor da. Yargıda benzer süreçler devam ediyor.” Belli ki içeriden (!) bilgilendiriliyordu. Ya da mesleği gereği zaten vâkıftı bu konulara! Madem emniyette tasfiyeler tamamdı, 17 Aralık’tan itibaren Türkiye gündemini sarsan yolsuzluk soruşturmasında görevli ya da görevsiz polis şef ve müdürleri niçin budanmaktaydı? Detayları bu haftaki kapak dosyamızda okuyabilirsiniz. Eğitimde dönen dolapları paylaşacağız şimdi. Yaklaşık 3 ay önce Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB), Müsteşar Yusuf Tekin’in direktifiyle ‘Bakanlık Merkez Teşkilatı Yönetici İstatistiği’ adıyla bir çalışma yürütülüyor. Şahıslar hakkındaki notların ‘açıklama’ bölümünde ‘kanaat ve tavsiyeler’ dile getiriliyor. Mesela şöyle ifadeler kullanılıyor: “Bize yakın değil, sosyal demokrat, MHP’li, F tipi olumsuz. İHL’li kesime bakışı negatif, görev verilmemeli.” Düpedüz fişleniyor insanlar. Hem de haysiyet sınırları zorlanarak. Öyle ki, belki de Balyoz darbe planındaki gammazlamalar daha masum…

Yineleyelim: Taraf Gazetesi’nin iddiasına göre emir MEB Müsteşarı Tekin’den. Tatbikatsa bakanlığın Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Atıf Ala ile Galip Gülmez’den. Hemen bir anekdot ekleyelim: Atıf Ala ile Başbakan Müsteşarı Efkan Ala kardeş. Uygulamacı Ala, 1994’te öğretmenliğe atanır. 2005’te şube müdürü, 2007’deyse müfettiştir. 2011’de şu andaki vazifesine yükselir. Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) halen aktif haldeki fişlemeler izah edilemezken, MEB’dekinin ortaya çıkması iyice kafaları karıştırdı. İnanamayacaksınız; F tipi diye fişlenenlerden biri, Tekin’in en yakın mesai arkadaşlarından: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Grup Başkanı Tunay Alkan. Ne acı ki, Alkan, 28 Şubat sürecinde de ‘Talibancı’ yaftasıyla karalanıp çeşitli mağduriyetlere uğratılıyor. F tipi kodunu hâlâ bilmeyenlere: Fethullah Gülen sempatizanı.

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

%d blogcu bunu beğendi: