ERGENEKON DAVASI /// GİZLİ TANIK YILDIZ : EMİNE HANIMIN KASETİ VAR

Ca­mus “Ve­ba­” ese­rin­de; ye­nil­gi al­tın­da ezil­di­ği için dü­şün­me ye­ti­si­ni ve si­ya­si ze­ka­sı­nı kay­be­den ay­dın­la­rı an­la­tır.

Ca­mus san­ki “bi­zim ma­hal­le­”nin es­ki sol­cu­la­rı­nı yaz­mış­tı.

Bun­lar­dan bi­ri Oya Bay­dar!..

Son ma­ka­le­sin­de şöy­le di­yor:

“Bu­gün var­dı­ğı­mız nok­ta­da, suç­tan eli­ni yı­ka­mak için bu da­va­la­rın Ce­ma­at’­in or­du­ya kur­du­ğu kum­pas ol­du­ğu­nu ye­ni keş­fe­dip (!) ilan eden AK­P’­nin ve ka­lem­şör­le­ri­nin kat­kı­la­rıy­la; dar­be plan­la­yan­la­rı, de­mok­ra­si­ye mü­da­ha­le te­şeb­bü­sün­de bu­lu­nan­la­rı, da­ha da öte­si bu amaç­la ci­na­yet­le­re va­ran pro­vo­kas­yon­la­ra baş­vu­ran­la­rı, ger­çek Er­ge­ne­kon­cu-ulu­sal­cı odak­la­rın da el bir­li­ği ile ne­re­dey­se ak­la­ma yo­lun­da­yız. Ya­rın kar­şı­mı­za mağ­dur kah­ra­man­lar ola­rak çı­kar­lar­sa şaş­ma­mak ge­rek.” (5.2.2014, T24)

Ya­zı­yı oku­yun­ca ak­lı­ma şu so­ru gel­di:

“Ne­re­den bi­li­yor­sun?”

Evet Oya Bay­dar; dar­be plan­la­rı­nı ve bu amaç­la ci­na­yet­le­re va­ran pro­vo­kas­yon­la­rı ne­re­den bi­li­yor­sun?

İd­di­ana­me­le­ri mi oku­dun?

Du­ruş­ma­la­rı mı ta­kip et­tin?

Mah­ke­me tu­ta­nak­la­rı­nı mı oku­dun?

Ce­za­evin­de ya­zı­lan ki­tap­la­rı mı oku­dun?

Hiç­bi­ri­ni yap­ma­dın.

O hal­de, “dar­be gi­ri­şim­le­ri­ni ve si­ya­si ci­na­yet­le­ri­” ne­re­den bi­li­yor­sun?

Bir tek kay­na­ğın var; bir dö­nem ça­lış­tı­ğın Ta­raf ga­ze­te­si!

İyi de, on­lar şim­di ken­di ara­la­rın­da tar­tı­şı­yor.

Bir­bir­le­ri­ne “Kul­la­nış­lı ap­ta­l” di­yor.

Ye­ni ve es­ki Ta­raf­çı­lar; bir dö­nem at­tık­la­rı man­şet­le­rin ve ha­ber­le­rin ya­lan çık­ma­sı üze­ri­ne bu­gün, “sen kul­la­nıl­dın, ha­yır sen kul­la­nıl­dı­n” di­ye su­çu bir­bi­ri­nin üze­ri­ne atar­ken, Oya

Bay­dar ha­la na­sıl bu ka­dar emin ola­bi­li­yor?

Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın es­ki baş­ka­nı ha­kim Kök­sal Şen­gün “Er­ge­ne­kon di­ye ör­güt yo­k” di­yor. Oya Bay­dar “ha­yır va­r” di­yor!

De­mek bir bil­di­ği var. Ne bi­li­yor­sa açık­la­ma­lı­dır.

Hat­ta ta­nık­lık yap­ma­lı­dır. Çün­kü ih­ti­yaç var. Na­sıl mı?..

“E­mi­ne Ha­nı­m’­ın ka­seti va­r”

Er­ge­ne­kon da­va­sın­da 60 giz­li ta­nık var­dı. Mah­ke­me 44 giz­li ta­nı­ğın din­len­me­si­ne ka­rar ver­di. 31 giz­li ta­nık din­len­di ve son­ra mah­ke­me di­ğer­le­ri­ni din­le­me­me ka­ra­rı ver­di.

Çün­kü ta­nık­lar, “Er­ge­ne­ko­n” ad­lı bir ör­güt­ten Oya Bay­dar ka­dar emin de­ğil­di:

Giz­li ta­nık Hu­zur: “Er­ge­ne­ko­n’­u ba­sın­dan duy­dum.” (cel­se no:257)

Giz­li ta­nık 17: “Er­ge­ne­ko­n’­u ben ilk de­fa ga­ze­te­den oku­dum; bir de Me­tal Fır­tı­na ki­ta­bın­dan. Er­ge­ne­ko­n’­u bi­li­yo­rum de­sem ya­lan olur.” (c no: 207)

Giz­li ta­nık Ak­de­niz: “Bu­nun adı Er­ge­ne­ko­n’­dur, bu­nun adı baş­ka bir şey­dir bil­mi­yo­rum, ben Er­ge­ne­ko­n’­u bil­mi­yo­rum.” (c no: 181)

Giz­li ta­nık Ya­vuz: “Er­ge­ne­kon şu­dur ben an­la­mam öy­le şey­ler­den.” (c no: 179)

Giz­li ta­nık Efe: “Er­ge­ne­kon mer­ge­ne­kon ne­dir bil­mi­yo­rum. O si­zin tak­di­ri­niz efen­dim.” (c no:18)

Giz­li ta­nık Kıs­kaç: “Ben Er­ge­ne­kon di­ye bir ör­güt duy­ma­dım, po­lis söy­le­di.” (c no: 215)

Giz­li ta­nık Sel­çuk: “Her­han­gi bir bel­ge­si bil­gi­si­ne sa­hip de­ği­lim efen­dim. Le­vent Er­sö­z’­ün, Tur­gut Öza­l’­ı ka­rı­sı Sem­ra Öza­l’­a ze­hir­let­ti­ği­ni duy­dum.” (c no: 248)

Giz­li ta­nık Yıl­dız: “Em­ni­yet ça­ğır­ma­sa ta­nık ol­maz­dım. Ben duy­du­ğu­mu yaz­dır­dım, po­lis sa­de­ce isim­le­ri söy­le­di. Pa­pa Tür­ki­ye­’ye gel­di­ğin­de Bü­lent Arınç, Emi­ne Er­do­ğan ile Er­gün Poy­ra­z’­ı bu­luş­tur­muş. Emi­ne Ha­nım, ‘ni­çin biz­le uğ­ra­şı­yor­sun, biz sa­na ne yap­tık de­miş.’ Par­don Bü­lent Arınç bu­luş­tur­ma­mış, Bü­lent Arın­ç’­ta ka­set var­mış. Bü­lent Arın­ç’­ın bil­di­ği in­san­lar çek­miş­ler, bu be­nim man­tı­ğım. Tay­yi­p’­i bu ka­set­le yı­ka­cak.” (c no: 210)

Giz­li ta­nık Mart: “Er­tuğ­rul Öz­kök yön­len­di­ri­yor.” (c no:253)

Uzat­ma­ya­yım, der­dim baş­ka… (Ga­ze­te­ci­ler Hik­met Çi­çe­k’­in “Er­ge­ne­kon Ter­ti­bin­de Giz­li Ta­nık­la­r” ve İl­han Taş­cı­’nın “Giz­li Ta­nı­dı­k” ki­tap­la­rı­nı oku­ma­nı­zı öne­ri­rim, bol kah­ka­ha ata­cak­sı­nız. Bi­ri­ni ya­za­yım: Giz­li ta­nık Mun­zu­r’­a avu­kat so­rar, “Siz hır­sız­lık­tan ce­za­evi­ne gir­di­niz mi?” Ya­nı­tı şu olur: “O be­nim özel ha­ya­tım!”)

Hu­ra­fe­ci Dö­nek

Gö­rü­nen şu:

Giz­li ta­nık­la­rın bil­me­di­ği Er­ge­ne­ko­n’­u Oya Bay­dar bi­li­yor.

Er­ge­ne­kon mah­ke­me­si 13’ün­cü Ağır Ce­za, 6 ay­dır ge­rek­çe­li ka­ra­rı ya­za­mı­yor.

Özel du­ruş­ma ya­pıp Oya Bay­da­r’­ı ça­ğı­rıp din­le­sin­ler; bak­sa­nı­za ne ka­dar emin!

Tra­ji­ko­mik şa­ka bir ya­na…

Oya Bay­dar­lar ne ya­zık ki bu acı­lı sü­reç­te hiç iyi sı­nav ver­me­di. Bü­yük komp­lo­nun par­ça­sı ol­du­lar.

Tez­ga­hı gör­me­me­le­ri­nin se­be­bi var, si­ya­si-teo­rik kör­lük!

Obs­kü­ran­tizm kav­ra­mı­nı bi­lir mi­si­niz:

Ka­ran­lık­çı­lık, de­mek­tir.

İn­san­lı­ğın bü­yük yı­kım­la­rın­dan son­ra; bil­gi-ger­çek­lik öne­mi­ni kay­be­der; “i­nan­ma­” ih­ti­ya­cı dı­şa vu­rur. Ve hu­ra­fe­ye ina­nır.

Bu dö­nem­de dog­ma­tizm, akıl dı­şı­lık her ala­na si­ra­yet eder; ira­de­si za­yıf olan­lar ya­şar­ken çü­rür, si­ya­se­ten ölür.

Böy­le dö­nem­ler­de sa­de­ce in­sa­nın ru­hun­da­ki soy­lu­lu­ğu onun düş­me­si­ni ön­ler.

Bir gün…

Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de avu­kat gö­rüş­me­sin­den dö­ner­ken ko­ri­dor­da Do­ğu Pe­rin­çe­k’­e rast gel­dim. “A­ğa­be­y” de­dim, “Be­ni en çok Ha­lil Berk­ta­y’­ın ca­hil­li­ği şa­şır­tı­yor. Oy­sa dün bil­gi­siy­le he­pi­mi­zin hay­ran­lı­ğı­nı ka­zan­mış­tı. Ne ol­du da bu­gün böy­le­si­ne yü­zey­sel, çiğ söz­ler sarf edi­yor?”

Do­ğu Pe­rin­çek gü­lüm­se­di, “dö­nek dön­dü­ğü an tüm bil­dik­le­ri­ni re­set­ler, ya­ni bil­gi­si­ni sı­fır­lar.”

Ha­lil Berk­tay bu ne­den­le dü­şün­sel ka­li­te­si­ni kay­be­dip va­sat­laş­mış­tı.

Tıp­kı Oya Bay­dar gi­bi…

Not: Ço­ğu ki­şi ne­den Oya Bay­da­r’­ı önem­se­yip ya­nıt ver­di­ği­mi ya­zıp-söy­le­ye­cek­tir. Lars Von Tri­er’­in “Dog­vil­le­” fil­min­de şöy­le bir ko­nuş­ma var­dı:

“A­sıl ki­bir­li­lik; in­sa­nın

ken­di­ne gö­re da­ha bil­gi­siz say­dı­ğı ki­şi­le­rin yan­lış­la­rı­na hoş­gö­rüy­le bak­ma­sı, bun­la­rı dü­zelt­me­den an­la­yış­la kar­şı­la­ma­sı­dır.”

Odatv.com

Reklamlar

Etiketlendi:, , , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

%d blogcu bunu beğendi: