BÜROKRASİ DOSYASI : Milli Eğitim kadroları da peşkeş çekiliyor !

MEB yönetimine eği­tim­ci ol­ma­yan­lar ge­ti­ril­di. Din Öğ­re­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü Prof. İr­fan Ay­can imam-ha­tip açıl­ma­sın­a stan­dart ge­tir­mek is­te­di. İs­te­ği ka­bul edil­me­yin­ce gö­rev­den ay­rıl­dı

AKP Hükümeti ile Fetullah Gülen Cemaati arasında Türkiye’nin nimetlerini, Devlet kadroları sömürme yarışında yeni bir cephe daha açıldı: Milli Eğitim Bakanlığı.

Büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının tüm hızıyla devam ettiği, operasyonları yöneten savcı ve polislerin AKP Hükümeti tarafından sürgün edilmesi, görevden alınması, dosyaların savcıların elinden alınması, HSYK’nın yapısının değiştirilerek hukuk sisteminin ayaklar altına alınması için Başbakan Erdoğan’ın doğrudan talimatı vs. liste uzayıp gidiyor.

Son cephe olan Milli Eğitim Bakanlığı’nda Ba­kan Na­bi Av­cı ile Müs­te­şar Yu­suf Te­ki­n’­in ay­rı ça­lış­ması, da­nış­man al­mak­ta ya­rış­ma­la­rı “e­ği­tim­de pa­ra­lel ya­pı­” id­di­ala­rı­na ne­den ol­du.

Da­ha önce İs­tan­bul Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi de yapan Öğ­ret­men Ye­tiş­tir­me ve Ge­liş­tir­me Ge­nel Mü­dü­rü Ömer Ba­lı­be­y ve ba­zı baş­kan­la­rın alın­ma­sıy­la öğ­ret­men kö­ken­li ge­nel mü­dür ola­rak Özel Eği­tim Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Kü­çük ile Te­mel Eği­tim Ge­nel Mü­dü­rü Fun­da Ko­ca­bı­yık kal­dı.

Din Öğ­re­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü Prof. Dr. İr­fan Ay­can, imam-ha­tip or­ta­oku­lu ve li­se­le­ri­nin açıl­ma­sı­na stan­dart ge­tir­mek ve bu okul­la­rın sa­yı­la­rı­nı sı­nır­lı tut­mak için plan ha­zır­la­dı. Ay­ca­n bu öne­ri­le­ri­nin ka­bul edil­me­me­si üze­ri­ne ken­di is­te­ğiy­le görevinden ayrıldı. Er­kek Tek­nik Öğ­re­tim Ge­nel Mü­dür­ü iken Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­’ na ge­ti­ri­len Hü­se­yin Acır, gö­re­vin­den alın­dı, ye­ri­ne İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala’­nın kar­de­şi Atıf Ala ge­ti­ril­di. Ala’­nın ge­ti­ri­liş bi­çi­mi­nin de yö­net­me­lik­le­re uy­gun ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di.

Yay­gın Eği­tim­’e, da­ha ön­ce İŞ­KUR Ge­nel Mü­dürlüğü yapan Mus­ta­fa Ke­mal Bi­çer­li, Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri­’ne Türk Te­le­kom böl­ge mü­dür­le­rin­den Mus­ta­fa Koç, Des­tek Hiz­met­le­ri­’ne Ali Rı­za Al­tın­soy ge­ti­ril­di. Müs­te­şar Yar­dım­cı­lı­ğı­’na Kal­kın­ma Ajan­sı­’n­dan Asım Bal­cı atanırken, di­ğer yar­dım­cı Yu­suf Bü­yü­k’­ün ise da­ha ön­ce be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğı ve eği­tim­den çok si­ya­si ça­lış­ma­lar yü­rüt­tü­ğü bil­di­ril­di. Ba­kan­lık­ta­ki ge­liş­me­le­ri Sözcü’ye de­ğer­len­di­ren bir eği­tim­ci şun­la­rı söy­le­di: “Ba­kan ve müs­te­şar eği­tim­ci­ler­le bir ara­ya gel­mi­yor ve ka­rar­la­rı da­nış­man­lar­la bir­lik­te alı­nı­yor. Taş­ra ile ba­kan­lı­ğın iliş­ki­si ke­sil­miş du­rum­da. Ba­kan ve müs­te­şar ay­rı ha­va­lar­da. İki­baş­lı yö­ne­tim ser­gi­le­ni­yor.”

11 yıllık AKP Hükümeti’nin Cumhuriyet Tarihi’nden çıkma çabası ve hukuk sisteminin ayaklar altına alınması öylece ortada dururken, ‘’yetmez ama evet’’ diyenler, ‘’soyuyorsa beni soyuyor’’ diyen kafada insanlar oldukça durum daha da kötüye gidecek gibi. (LAE)

Kaynak : http://www.sansursuzhaber.com/milli-egitim-kadrolari-da-peskes-cekiliyor_334027

Etiketlendi:, ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

%d blogcu bunu beğendi: