Günlük arşivler: Aralık 15, 2013

VİDEO : Uğur MUMCU’nun Köy Enstitüleri Konuşması

VİDEO LİNK :

YOLSUZLUK DOSYASI /// Uğur Dündar : Sağlık Bakanı’na soruyorum : O izin belgesini enişteye nasıl verdiniz ?.

Sev­gi­li okur­la­rım…

Dün söz ver­di­ğim gi­bi, 112 Acil Ser­vis İs­tas­yon­la­rı skan­da­lıy­la il­gi­li bel­ge­le­ri ya­yın­la­ma­ya de­vam edi­yo­rum.

Ön­ce “e­niş­te­”nin Kon­ya­’da bir mü­te­ah­hit ta­ra­fın­dan aley­hin­de açı­lan do­lan­dı­rı­cı­lık da­va­sıy­la il­gi­li ola­rak, 18 Ka­sım 2013 ta­ri­hin­de İs­tan­bul Ana­do­lu 35. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de ta­li­mat­la alı­nan ifa­de­si­ne bir göz ata­lım:

İfa­de­de çok il­ginç açık­la­ma­lar yer alı­yor. Ör­ne­ğin adı so­rul­du­ğun­da Ok­tay Fer­şat ye­ri­ne “Mu­ham­med Za­hid Fer­şa­te­fen­di­oğ­lu­” ce­va­bı­nı ve­ri­yor. Böy­le­ce Ok­tay Fer­şat is­mi­nin ger­çek ol­ma­dı­ğı, mah­ke­me­de­ki ifa­de­siy­le or­ta­ya çı­kı­yor!

“E­niş­te­” du­ruş­ma­nın da­ha son­ra­ki bö­lüm­le­rin­de yurt ge­ne­lin­de 4 bin adet ola­rak plan­la­dık­la­rı 112 Acil Ser­vis İs­tas­yon­la­rı pro­je­si­ni, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın ko­or­di­nas­yo­nuy­la yü­rü­tüp, hi­be et­tik­le­ri­ni söy­lü­yor.

Söz­le­ri­ne de­lil ola­rak da 23. 12. 2011 ta­rih­li baş­vu­ru­la­rı­na ba­kan­lık­ça ve­ri­len “o­lu­r” ya­zı­sı­nı gös­te­ri­yor.

Bu ifa­de­nin gön­de­ril­di­ği Kon­ya­’da­ki 4. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si ise su­çun “ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lı­k” kap­sa­mı­na gir­di­ği­ne ka­rar ve­ri­yor ve dos­ya­yı Kon­ya 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’ne ha­va­le edi­yor.

Mahkeme de ilk du­ruş­ma­nın 27 Şu­ba­t’­ta ya­pıl­ma­sı­nı kararlaştırıyor.

* * *

Önüm­de du­ran di­ğer bel­ge ise, eniş­te Fer­şa­te­fen­di­oğ­lu’nun ifa­de ve­rir­ken sö­zü­nü et­ti­ği Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­dan al­dık­la­rı “o­lu­r”

Vir­gü­lü­ne do­kun­ma­dan ay­nen ya­yın­lı­yo­rum:

“FER­ŞAT GRO­UP Mi­mar­lık Mü­hen­dis­lik ve İn­şa­at San.Tic.Ltd. Şti.

Acı­ba­dem Ma­h. Acı­ba­dem Cad. No: 199/2 Üs­kü­dar / İS­TAN­BUL

23 Ara­lık 2011 ta­ri­hin­de Ba­kan­lı­ğı­mı­za ver­miş ol­du­ğu­nuz di­lek­çe­de İl Sağ­lık Mü­dür­lük­le­ri bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren 112 acil sağ­lık hiz­met­le­ri için ar­sa­la­rı­nın Ba­kan­lı­ğı­mız­ca te­min edil­me­si ha­lin­de spon­sor­lar ara­cı­lı­ğıy­la is­tas­yon bi­na­la­rı­nın yap­tı­rı­la­bil­me­si için pro­to­kol dü­zen­len­me­si ta­lep edil­mek­te­dir.

Ko­nu ile il­gi­li ola­rak İl Sağ­lık Mü­dür­lük­le­ri­ne baş­vu­ru ya­pı­la­rak uy­gun ar­sa bu­lun­ma­sı ha­lin­de ba­ğış ve isim ver­me ile il­gi­li mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de pro­to­kol ya­pı­la­rak is­tas­yon hiz­met bi­na­la­rı­nın yap­tı­rı­la­bi­le­ce­ği de­ğer­len­di­ril­miş­tir.

Bil­gi­le­ri­ni­zi ri­ca ede­rim.

Prof. Dr. Ali COŞ­KUN Ba­kan a.

Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı­”

* * *

Bu izin de­ğil­se ne­dir?

Zi­ra bel­ge­de “ha­yır, ya­pa­maz­sı­nız!” den­mi­yor. Tam ter­si­ne İl Sağ­lık Mü­dür­lük­le­riy­le mev­zu­ata uy­gun pro­to­kol­ler dü­zen­len­di­ği tak­dir­de işin ola­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Böy­le­ce 112 Acil Ser­vis İs­tas­yon­la­rı skan­da­lı­nın ka­pı­sı Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan açıl­mış olu­yor.

“E­niş­te­” ve Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü “ka­yın­pe­de­r” Ali Yük­sel de bel­ge­yi cep­le­ri­ne in­dir­dik­le­ri gi­bi, yurt ça­pın­da 4 bin adet­lik 112 Aci­l’­i pa­zar­la­ma­ya baş­lı­yor.

İl Sağ­lık Mü­dür­lük­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la mü­te­ah­hit­le­re ar­sa­lar tah­sis edi­li­yor ve gör­kem­li açı­lış­lar ya­pı­lı­yor.

An­cak mü­te­ah­hit­ler­den “pa­ra­mız öden­mi­yo­r” şek­lin­de şi­ka­yet­ler gel­me­ye baş­la­yın­ca ba­kan­lık ay­lar son­ra Müs­te­şar Ni­hat To­sun im­za­sı­nı ta­şı­yan bir ya­zıy­la teş­ki­la­tı uyar­ma ih­ti­ya­cı­nı du­yu­yor. Fer­şat Gro­up’­la ba­kan­lık ara­sın­da bir pro­to­kol im­za­lan­ma­dı­ğı uya­rı­sın­da bu­lu­nu­lu­yor.

Ama bu ara­da atı alan Üs­kü­da­r’­ı geç­miş, mü­te­ah­hit­ler te­mi­nat­la­rı “e­niş­te­” ye kap­tır­mış olu­yor.

Ay­rı­ca Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı­nın bu uya­rı­sı­na rağ­men İl Sağ­lık Mü­dür­lük­le­ri mü­te­ah­hit­le­re yer tes­li­mi­ne ve ba­zı 112 is­tas­yon­la­rı­nı va­li­le­rin, be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la ve gör­kem­li tö­ren­ler­le aç­ma­ya de­vam edi­yor!

Hat­ta bun­lar­dan bi­ri Va­n’­da­ki top­lu açı­lış­lar­da biz­zat Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­li­yor.

Hiz­me­te gi­ren is­tas­yon­lar­da ise ha­len Ar­na­vut­luk Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­”n­dan (!) ge­len gö­nül­lü­ler de­ğil, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın per­so­ne­li gö­rev ya­pı­yor!

* * *

SÖZ­CÜ­’nün ön­ce­ki gün okur­la­rıy­la pay­laş­tı­ğı yı­lın ha­ber bom­ba­sı­na Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın açık­la­ma­sı­nı dünkü ga­ze­te­miz­de oku­du­nuz.

Si­zi bil­mem ama ben hiç şa­şır­ma­dım! Zi­ra ba­kan­lı­ğın “Bi­zi uyar­dı­ğı­nız için te­şek­kür ede­riz. Ge­ti­rin ba­ka­lım şu rüş­vet id­di­ası­nın bu­lun­du­ğu gö­rün­tü­lü ve ses­li kay­dı da mü­fet­tiş­le­ri­miz bir in­ce­le­si­n” de­me­si­ni bek­le­mi­yor­dum.

Tam da bek­le­di­ğim gi­bi bir açık­la­ma yap­tı­lar ve “Bu kö­tü ni­yet­li ki­şi­ler­le ba­kan­lı­ğı­mı­zın hiç­bir iliş­ki­si ol­ma­mış­tır. Söy­le­dik­le­ri ta­ma­men ya­lan ve if­ti­ra­dan iba­ret­tir!” de­di­ler.

O hal­de ben de so­ru­yo­rum:

Ma­dem ba­kan­lı­ğı­nı­zın bun­lar­la hiç­bir iliş­ki­si ol­ma­dı, o hal­de si­zin ifa­de­niz­le “bu kö­tü ni­yet­li ki­şi­le­r” Prof.Dr. Ali Coş­ku­n’­un im­za­la­dı­ğı ve skan­da­lın ka­pı­sı­nı açan “o­lu­r” bel­ge­si­ni na­sıl al­dı­lar?

“Kö­tü ni­yet­li ki­şi­le­r” kli­şe­siy­le ge­çiş­tir­mek ye­ri­ne bu so­ru­ya ce­vap ve­rin de an­la­ya­lım!

* * *

NOT: “Ka­yın­pe­der-eniş­te çok pa­ra var bu iş­te­” ha­ber­le­ri kar­şı­sın­da ser­gi­le­nen du­yar­sız­lık­lar, ba­na hep AK­P’­nin ön­de ge­len isim­le­rin­den Meh­met Ali Şa­hi­n’­in Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ol­du­ğu dö­nem­de adı­nı kul­la­na­rak çı­kar sağ­la­ma­ya ça­lı­şan ye­ğe­ni Se­za­i Şa­hi­n’­i ih­bar ede­rek ya­ka­lat­tı­ğı ola­yı ha­tır­la­tı­yor.

Meh­met Ali Şa­hin yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Be­nim bir ya­kı­nım, is­mi­mi kul­la­na­rak, ‘Sa­na kre­di ala­cağı­m’ di­ye bi­ri­le­rin­den pa­ra al­mış. Bu be­nim ba­kan­lı­ğı­ma in­ti­kal et­ti, tes­pit et­tim. Ba­ba­mın oğ­lu ol­sun fark et­mez, yan­lış ya­pa­nın üze­ri­ne gi­de­ri­m” de­miş­ti.

Böy­le­ce ör­nek ve al­kış­la­na­cak bir dav­ra­nış ser­gi­le­miş­ti.

Bir de bu­gün­kü­le­re ba­kın… AKP Mil­let­ve­ki­li ve Baş­ba­kan Er­doğa­n’­ın si­ya­si baş­da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğan, eniş­te­si­nin do­lan­dı­rı­cı­lık gi­ri­şim­le­ri­ni ha­ber al­dık­tan ay­lar son­ra (8 Ekim 2013) suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­yor ve ad­re­si­ni bil­me­di­ği­ni söy­lü­yor!

Genç­lik Ba­ka­nı Su­at Kı­lıç ise Ok­tay Fer­şat sah­te isim­li, do­lan­dı­rı­cı­lık­tan yar­gı­la­nan ki­şi­nin Ge­nel Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­nü üst­le­ne­rek sık sık adı­nı kul­la­nan ka­yın­pe­de­ri ye­ri­ne, bi­zi mah­ke­me­ye ve­re­ce­ği­ni be­lir­ti­yor.

Ne di­ye­lim?

Tür­ki­ye… Ne­re­den ne­re­ye?..

SÖZCÜ

/// SEÇİMLERDE SAHTEKARLIK OLMAMASI İÇİN LÜTFEN OKUYUN /// ÖNEMLİ – Seçmen listesi kontrolü

ÖNEMLİ – Seçmen listesi kontrolü

Bu yeni değil, evinizde ve komşularınızarasında hata olup olmadığını (Suriyeli ya da sahte kişiler) anlayabiliyorsunuz. Çevremizden birkaç kişinin apartmanında Suriyeliler filan çıktı. Paranoya değil, dolaplar çevriliyor. Herkesin adresine ve binasına yabancı birilerini kaydettirmiş mi bunlar, kontrol etmesi demokrasi ve yurttaşlık görevi.

http://esecmen.chp.org.tr/

PROGRAM TAVSİYESİ /// NetStat Agent 3.5 /// NETWORK’ÜNÜZÜ SÜREKLİ KONTROL ALTINDA TUTUN ///

NetStat Agent güçlü bir ağ izleme ve yapılandırma yazılımıdır. İçerisinde Tracer, Whois, HTTP Checker gibi özellikler barındırır.

Özellikleri:

 • Monitörler , TCP ve UDP bağlantılarını Bilgisayarınızda . Her yeni veya eski bağlantı vurgulanır . NetStat Agent önemsiz bağlantısını gizlemek için izin verir.
 • IPv6 bağlantıları izleme ve kaydetme.
 • Program , istenmeyen bağlantıları kapatmak için özel kurallar yapılandırmak sürecini sonlandırmak ,ses uyarı oynamak ve konsol ping.exe veya Tracert.exe gibi üçüncü parti yazılımları çalıştırmak için yeteneği sağlar.
 • Ipconfig aracı DNS sunucularında bilgi , DHCP sunucusu adresi , adaptörtipi ,MAC adresi ve bilgisayarınız tarafından kullanılan IP adreslerilistesi dahil olmak üzere ağ ortamı gösterir.
 • Sen DHCP adaptörü yapılandırmasını yenilemek ya da serbest bırakabilirsiniz . NetStat Ajan da adaptörleri devre dışı bırakmanızı sağlar.
 • Eğer ağ kartınız MAC adresini değiştirmenize olanak sağlar .
 • ARP önbellek girdilerini izler . Bu giriş , hostname ve MAC adresinin IP adresini gösterir . Özel kurallar diğer programları önbelleğe ve çalıştırmak için girdisini ekleyin,gerçek MAC adresini geri sağlar.
 • Ekleyebilir, silebilir ve ARP önbelleğinde ARP girdileri değiştirebilirsiniz .
 • IP adresi , posta değişim kayıtları, makam adı sunucusunun, sorgular da dahil olmak DNS bilgisi
 • Görüntüler ve IP yönlendirme tablosunda yolları değiştirir . Program , yeni bir yol ekleyebilirsiniz varolan rotayı değiştirmek ve bir rotayı silmek için yeteneği sağlar .
 • Dahili Whois yarar bir IP adresi veya etki alanı ile ilgili tüm bilgiler sorgu sağlar .
 • Ping işletim ana test etmek içinuzak ana . Ayrıca ağ TCP / IP konfigürasyonunu test etmek için yararlı olabilir .
 • TraceRoute kullanarak bilgisayarınızdan uzak konak kaç duraktır algılayabilir.
 • Güçlü bir log yöneticisi , görüntüleyebilir, silebilir ve net netstat veya arp günlük dosyaları sağlar.

Buradan ulaşabilirsiniz.

PROGRAM TAVSİYESİ : Ashampoo WinOptimizer 10 Kampanyası

Alman Yazılım firması Ashampoo’nun PC bakım ve optimizasyon araçlarını bünyesinde barındıran programı WinOptimizer’in güncel 10. sürümü için lisans kampanyası düzenlenmiştir. Kampanya ile programı tüm özellikleri ile 365 gün süreyle kullanabilirsiniz.

Kampanyadan yararlanabilmek için bu adresi ziyaret ederek e-posta bilginizi girmeniz gerekmektedir.

Programın kurulum dosyasını edinmek için bu bağlantıdan yararlanabilirsiniz.

Programla ilgili geniş bilgi için: Program Resmi Web Sayfası

Not: Haber yayına girdiği saat itibariyle kampanyanın son 16 gün 10 saati kalmıştır.

TEKNOLOJİ : Bitcoin Sistemi Nedir Nasıl Kullanılır ?

Merkezi belli olmayan sanal para birimi bitcoin çılgınlığı giderek büyüyor. Herhangi bir finansal kuruluşa bağlı olmayan bu sanal para birimini tarif etmek aslında biraz zor ama bitcoin nedir diye soranlarada yardımcı olmaya çalışalım.

Bitcoin nedir?

Bitcoin nakit paranın P2P versiyonu olarak adlandırılabilir diğer bir deyişle tüm finansal kurumlardan bağımsız bir elektronik para birimi. Bitcoins takma adlar kullanılarak bir kaynaktan diğer bir kaynağa herhangi bir finansal kuruluş veya hükümetin kontrolü olmadan transfer edilebiliyor. Şu anda işlem hacmi 8 milyon bitcoine dayanmış durumda ve toplam arzın 21 milyon bitcoinde durdurulacağı bildirilmiş.

Sistem torrent mantığında olduğu gibi sanal paranın ağa bağlı olan kullanıcılar üzerinden dolaştırılması esasına dayanıyor. Dolayısıyla kaynak ve alıcı sadece kendileri tarafından bilinebiliyor. Birim değeri arza, dolayısıylada ağdaki kullanıcı sayısına göre dalgalanabiliyor. Başlangıçta 1-2 sent olan fiyatı bir ara 32 dolara kadar yükselmiş, şimdi ise 5 dolar seviyelerinde. Bu kadar yüksek dalgalanmada spekülatif hareket şüphelerini arttırıyor tabiki.

Bitcoin nasıl kullanılır?

Öncelikle www.bitcoin.org sitesinden öncelikle programı indirmeniz gerekiyor. Torrent veya emule tarzı olan bu program ile ağa bağlanıyorsunuz ve bilgisayarınızda otomatik bir sanal cüzdan (wallet) oluşuyor. Diğer bir yöntem ise Flexcoin, Instawallet ve Mywallet ile online cüzdanda oluşturabilirsiniz ama şifrenizi asla kaybetmemelisiniz. Oluşturduğunuz bu cüzdan aynı zamanda sizin parayı alacağınız sanal adresiniz olacak.

Bitcoin nasıl alınır?

Harcamak için Bitcoin almak biraz daha karışık, Bitcoin elde etmenin bir kaç yolu var;

Bonus programlar katılarak küçük miktarlarda biriktirebilirsiniz. Bonus programlara freebitcoins.org veya iwantfreebitcoins.com tarzı sitelerden ulaşabilir ve reklamlar, anketler, teklifler aracılığıyla veya başka kullanıcıları yönlendirerek bu bonusları elde edebilirsiniz.

Diğer bir yöntemde bitcoin satın almak. Hesabınıza bitcoin yüklemek için Mt.Gox, Intersango, Cavirtex ve GetBitcoins (USA) sitelerini kullanabiliyorsunuz. Bu hesaplara bitcoin aktarmak için ise farklı platformlar var. Örneğin Mt.Gox’u kullanacaksanız önce üye oluyorsunuz daha sonra ister banka transferi ile isterseniz Dwolla veya Bitinstant gibi 3.parti platformları kullanarak nakit karşılığı bitcoin satın alabiliyorsunuz.

Bitcoin nerelerde kullanılır?

Bizim ülkemizde yok ama dünya üzerinde bitcoini kullanan mağazalar ve restoranlar mevcut ve bu yerlere Bitcoin Travel ve Bitcoin Navigator üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca bitcoinleri Spendbitcoins.com üzerinden Amazon, Godaddy ve iTunes gibi sitelerde ve Bitcoincodes.com üzerindende Xbox ve Gametime ürünleri için kullanabiliyorsunuz. Eğer müzik, wallpaper ve oyun benzeri downlad edilebilen ürünler için kullanmak isterseniz coindl.com sitesini kullanabiliyorsunuz.

Fakat bitcoinin kullanım amacının farklı olduğu ve bu tür işlemlerin paravan olarak kullanıldığına dair söylentiler var. Dedikodulara göre özellikle deep web yani derin internet denilen sanal alemde uyuşturucu ve seks trafiğinde kullanılıyor ve şimdide kullanım alanı web cam üzerinden striptiz ve sanal seks sektörüne doğruda genişlemiş durumda.

TÜM ANNE BABALAR MUTLAKA OKUMALI /// Çocuğunuzu Tabletsiz de Yet iştirebileceğinizin Canlı Kanıtı : Tippi

Aman yanlış anlaşılmasın bilgisayar başında bir yazı yazıyorken teknolojiyi kötüleyecek değiliz. Ancak yine de sürekli online hayatlar yaşayan, yan masaya selam vermektense Whatsapp’dan yazan, sokağa çıkmak yerine tabletten Candy Crush kasan bir nesle aşina değiliz.

Listede çocukluk hayatını göreceğiniz Tippi, sağlıklı bir yetiştirme tarzı açısından başarılı bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

İnsanların sohbet etmek yerine telefonlarında vakit geçirdiği…

tippi-bebek

Çocukların sokaklarda oynamak yerine tabletlerde oyun bitirdiği…

insan-arkadalari-da-var-tippinin

Ve birçoğumuzun “İçine kapalı bir nesil yetişecek” diye hayıflandığı uzay çağında…

tippi-kurbaga

10 yaşında cep telefonu sahibi olmadan sağlıklı büyünebileceğinin kanıtı: Tippi

tippi-leoparla-yanyana-oturuyor

Fotoğrafçı anne ve babasıyla çocukluğunu Namibya’da geçiren Tippi…

tippi-yilan
Namibya, Güney Afrika’nın güney bölümünde yer alan bir ülke.

Sıradan bir çocukluğun oldukça uzağında büyüyor

zebraya-sut-iciren-tippi

En yakın arkadaşı Abu ismini verdiği fil olan Tippi…

fil-burun-tippi

Abu’nun sırtında akşamüstü gezmelerine çıkabileceği…

fil-tippi-burun-tasiyor

Bir bukalemunu çekinmeden öpebileceği…

tippi-bukalemun-opuyor

Öğlen uykusunu bir kaplanla paylaşabileceği…

tippi-kaplanla-yatiyor

Deve kuşu sırtında saklambaç oynayabileceği muhteşem bir çocukluk yaşıyor

tippi-deve-kusuna-biniyor

Şu an 23 yaşında olan Tippi, “Bir çocuk, geleceği için teknolojiyle iç içe büyümeli” cümlelerine de…

ne-hayvani-lan-bu-tippi

Üniversitede, gayet teknik bir bölüm olan ‘Sinema’ okuyarak cevap veriyor

tippi-bavul-bebek

Tippi’nin bu muhteşem hikayesinin tamamı da yazdığı “Tippi: My Book of Africa” kitabında yer alıyor

tippi-kitap

ARAŞTIRMA DOSYASI /// Drone Raporu : Dünya için terör artık yukarıdan geliyor…

ABD’nin insansız hava aracı sevgisi hem ordunun hem de yargı organlarının uygulamalarına yansıyor.

Birleşik Devletler, dünyadaki tek insansız hava aracı kullanan ülke değil fakat en düzenli kullanan bir ülke.

Hangi ülkelerin insansız hava aracı var?

İnfowars sitesinin yayınladığı rapora göre insansız hava aracı sahibi olan devletler ve araç sayıları:

Amerika: 670

Hindistan: 39

Türkiye: 32

İsrail: 29

Fransa: 23

Çin: 11

Almanya: 9

Birleşik krallık: 7

İtalya: 5

İran: 1

TİCARET İLERLİYOR

Dünya çapında insansız hava araçlarına harcanan para gelecek 10 yılda tahminen %128 artacak.

İnsansız hava araçlarına dünya çapında harcanması planlanan miktar:

2014

5.200.000.000 $

2023

11.900.000.000

Bölgelere göre gelecek on yılda en çok insansız hava aracı alımı tahmini:

1. Amerika

2. Asya-Pasifik

3. Avrupa

TERÖR ARTIK YUKARIDAN MI GELİYOR?

Amerika insansız hava araçlarını terörle savaşmak amacıyla kullandığı için eleştiriliyor. Yalnızca Pakistan’a, Amerika 2004’ten beri binlerce hava aracı gönderdi.

Pakistan’da insansız hava aracı saldırıları kurbanları (2004’ten beri)

175 çocuk

535 sivil

239 diğerleri*

49 yüksek profilli hedefler

*Amerika Pakistan’daki tüm yetişkin erkekleri terörist olarak görüyor.

AMERİKALILAR DA MI HEDEFTE?

Çoğu Amerikan, bu araçların yalnızca yabancı ülkelerde savunma amacıyla kullanıldığını sanıyor. Fakat bu yanlış bir sanı. Amerika’da çok sayıda istihbarat ajansları çeşitli amaçlar için ülke çapında insansız hava aracı kullanıyor.

ABD’deki insansız hava aracı yetkileri

Ülke çapındaki yasalar

Turuncu olanlar: İHA kullanımını kısıtlayan yasa yok

Sarı: Özel vatandaşların İHA kullanımını kısıtlayan yasa

Mavi: Kanun yaptırımında İHA kullanımını kısıtlayan yasa

Beyaz: Her ikisini de kısıtlayan

VİDEO : DİREN PLAK’TAN Rammstein feat. Tayyip – Ich Will (Orjinal Altyazılı)

VİDEO LİNK :

FETULLAH GÜLEN DOSYASI : Yusuf Kaplan’dan Cemaat medyasının çarpıtmasına isyan

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, dünkü yazısının cemaat medyası tarafından sunuluş biçimine bugün yazdığı yazıyla isyan etti.

"Şoke ettiniz beni" diyen Kaplan, "Bunu bana nasıl yaparsınız? Ne diyeceğimi bilemiyorum, gerçekten! ‘Bunu bana yapmamalıydınız’, diyorum sadece! Ben bu ilkel muameleyi, böylesine çirkince ‘kullanılmayı’ haketmedim çünkü!" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

Cemaat medyasının kendisine yönelik çirkinliğinden dolayı özür borcu olduğunu kaydeden Kaplan’ın tepkisi şöyle:

CEMAAT MEDYASI BENİ ŞOKE ETTİ

Cuma günkü yazımın, Cemaat medyasında, özellikle de bazı internet sitelerinde sunuluş biçimi tam anlamıyla şoke etti beni!

PES DOĞRUSU!

Yazımda, Batılılar tarafından sömürgeleştirilemediğimiz hâlde, kendi kendimizi sömürgeleştirme başarısı (!) gösteren tek ülke olduğumuzu, Özal’la birlikte hız kazanan iki yüzyıllık modernleşme / sekülerleşme sürecinin genç kuşaklarımızı ‘kültürel intihar’ın eşiğine sürüklediğini, uzun uzadıya tahlil ettikten sonra, ‘böyle bir şeyi, hiç bir sömürgeci ülke, hiç bir emperyalist güç, istese bile gerçekleştirmezdi’ diyorum.

Ve ‘Türkiye, kendi kendini sömürgeleştirecek idiyse, ne diye sömürgecilere karşı bağımsızlık savaşı verdik ki?’ diye soruyorum.

EL-İNSAF!

Cemaat medyası, iki yüzyıllık modernleşme serüvenimize ilişkin yaptığım bu okumayı, getirip dershane ve hükümetle yaşanan kriz meselesine ‘meze’ yapıyor! Pes doğrusu!

Ve bazı internet siteleri, ipin ucunu kaçırarak, Erdoğan’ın fotoğrafının yanına benim fotoğrafımı yerleştiriyor ve ‘Yusuf Kaplan, Erdoğan’a, ‘böyle bir şeyi, hiç bir emperyalist güç, istese bile gerçekleştirmezdi!’ dedi’, diyerek, benim bu sözle dershanelerin kapatılmasını kastettiğim çarpıtması yaparak, benim yazımla, Erdoğan’ı vuruyor! El-İnsaf!

YETMİYOR İLKEL ÇAĞRI DA YAPIYORLAR!

Bu yetmiyor, ‘Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’a İş Çıktı’ diyerek ilkel bir çağrıda bulunmaktan çekinmiyor! (Ama Yalçın’ın, benim fikirlerimi önemseyen yakın bir arkadaşım olduğunu bilmiyor tabii!)

Ama aynı yazıda, ‘bu kültürel intiharın önüne geçecek ve Türkiye’nin önünü açacak tek lider Tayyip Erdoğan’dır’, dediğim cümlemi görmüyor bile!

Yine aynı yazıda, ‘Abdülhamid’in başına gelenler, Erdoğan’ın başına da gelirse… Vay Hâlimize!’ başlıklı önceki yazımı özellikle hatırlatmamı da görmüyor!

BUNU BANA NASIL YAPARSINIZ?!

Ne diyeceğimi bilemiyorum, gerçekten! ‘Bunu bana yapmamalıydınız’, diyorum sadece! Ben bu ilkel muameleyi, böylesine çirkince ‘kullanılmayı’ haketmedim çünkü!

Bu zor süreçte, büyük risk alarak, Müslümanca bir duyarlıkla, -çokça eleştirdiğim-Müslüman bir cemaatin zarar görmemesi için çırpınan, adaletten, hakkaniyetten, kardeşlikten ve vicdandan yana tavır koymaktan çekinmeyen bir Müslüman yazara yapılmaz ki bu!

CEMAATİN BANA BİR ÖZÜR BORCU VAR

Buna rağmen, ben yine adaletten, hakkaniyetten ve hakikatten yana olmayı sürdüreceğim.

İdealimdeki eğitim modelinden fersah fersah uzak olmasına rağmen dershanelerin, bu ülkenin -özellikle doğudaki- genç kuşaklarının İslâmî aidiyet biçimlerini korumada, hayatî bir rol oynadığını söylemeye devam edeceğim.

Hükümetten, bu ‘anlaşmazlık’ sürecinde alacağı kararlarda, kardeşliği, istişareyi ve Hizmet hareketinin (örneğin Mavi Marmara olayında, başörtüsü mücadelesinde, Müslümanların pek çok sorunlarında takındığı tavrı hiç bir şekilde tasvip etmesem de) ülkeye yaptığı hizmetlerin küçümsenemeyecek çapta olduğunu aslâ gözardı etmemesini hatırlatmaya devam edeceğim.

Son olarak, Cemaatin yayın organlarının, bu yapılan çirkinlikten ötürü, bana bir özür borçları olduğunu, fenâ hâlde kul hakkına girdiklerini hatırlatıyorum.

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

%d blogcu bunu beğendi: